[khuyet-tat] Nghien cuu ve nguoi khuyet tat

hoang doan minhhoangmaster tại yahoo.com
T4 24 Th6 2009 11:09:44 EST


Chao ban

ve hinh anh minh co the cunng cap cho ban mot so tam anh ca nhan ve cac ban khuyet tat.
ban hay vao trang
www.khaithong.bravehost.com
se co mot so anh ve hoat dong cua nguoi khuyet tat.
chao ban
chuc thanh cong

Hãy nhớ đến tôi dù chỉ một
Đã làm sống lại trái tim đơn côi
 Yêu là chết trong lòng một ít
Vì khi yêu mấy được người yêu
Cho thì nhiều xong nhận chẳng bao nhieu  Minh Hoàng bút ký: 

--- On Tue, 6/23/09, Nguyen Thi Xuan Thuy <ntxuanthuy tại yahoo.com> wrote:

From: Nguyen Thi Xuan Thuy <ntxuanthuy tại yahoo.com>
Subject: [khuyet-tat] Nghien cuu ve nguoi khuyet tat
To: khuyet-tat tại anu.edu.au
Cc: lananh tại idea.org.vn
Date: Tuesday, June 23, 2009, 1:25 PM

Diễn đàn NKT Việt Nam - khuyet-tat
Địa chỉ gửi thư:  khuyet-tat tại anu.edu.au
Không gửi CC: cho những danh sách khác. Bạn hãy gửi cho họ bằng những email khác.
Để tránh trường hợp không nhận được thư bạn hãy gửi những bức thư có dung lượng nhiều nhất là dưới 1.5 mb maximum. 
Xin chao cac anh chi va cac ban, 
Minh dang thuc hien mot de tai nghien cuu ve “Co so ly luan cua giao duc hoa nhap trong boi canh doi moi va anh huong cua no doi voi viec tham gia cua cua nguoi khuyet tat o Vietnam”.  Day la mot de tai nam trong chuong trinh hoc tap cua minh tai Dai hoc McGill, Canada. Mot phan cua de tai lien quan den viec thu thap va phan tich cac tu lieu van hoa - lich su ve den nguoi khuyet tat trong xa hoi Viet Nam. Theo minh duoc biet, tu lieu lich su ve khuyet tat Vietnam kha khan hiem va chua duoc thu thap mot cach he thong. Voi mong muon gop phan hinh thanh mot cai nhin day du hon ve van de tham gia cua nguoi khuyet tat,  minh rat mong muon duoc cac anh chi huong dan, giup mot so van de
 sau : 
1)      Tu lieu ca nhan: Tat ca tu lieu, tranh anh, bai viet, luu but, vat luu niem cua ca nhan cac ban (neu co) ve khuyet tat. Tat ca nhung chi tiet lien quan den ca nhan (ten, tuoi, dia chi,…) se duoc giu kin hoac chi su dung khi duoc tac gia dong y. 
  
2)      Tu lieu lich su : tu lieu, bai viet, va  tranh anh ve  cuoc song, hoat dong va tham gia cua NKT (truoc va sau 1990, co the su dung ban chinh hoac copy): 
-  su tiep can va tham gia cua nguoi khuyet tat trong xa hoi Viet Nam trong cac thap ky vua qua 
- van de hoc tap/tham gia cua nguoi khuyet tat trong giao duc tai cac co so chuyen biet hoac hoi nhap (hoac tre khuyet tat ngoai nha truong) 
- cach nhin/thay doi nhan thuc cua xa hoi doi voi nguoi khuyet tat
3)      Cac thu vien, co quan nha nuoc, to chuc quoc te co luu tru tu lieu va nghien cuu ve nguoi khuyet tat. 
4)      Cac co so (institutions) thuc hien viec cham soc, giao duc NKT trong thoi gian neu tren.
Tat ca nhung tu lieu cu ma cac ban luu giu duoc deu gop phan huu ich cho de tai nay. Xin gui tin, bai, y kien  theo dia chi email xuanthuy.nguyen tại mail.mcgill.ca hoac ntxuanthuy tại yahoo.com hoac dia chi tai Viet Nam : Nguyen Thi Xuan Thuy, 59 Dinh Tien Hoang, Hue. Xin ghi ro nguon goc bai viet hoac tranh anh trong truong hop tu lieu lich su. Vi du, ten tap chi, so ra, ngay thang nam dang tai). 
 
Rat mong duoc cac ban huong dan va chia se cac tu lieu, thong tin noi tren. Trong truong hop cac anh chi va cac ban can lien lac truc tiep, xin vui long lien he voi minh theo dia chi email noi tren.  Xin chan thanh cam on.
 
Nguyen Thi Xuan Thuy 
Department of Integrated Studies in Education 
McGill University, Montreal, Canada 
 


   
-----Inline Attachment Follows-----

_______________________________________________
Diễn đàn NKT Việt Nam khuyet-tat mailing list
http://ideavietnam.org 
khuyet-tat tại anu.edu.au
http://mailman.anu.edu.au/mailman/listinfo/khuyet-tat   
━━━━━━phần kế tiếp━━━━━━
Một tập tin HTML đính kèm đã bị lau...
Địa chỉ Mạng: http://mailman.anu.edu.au/pipermail/khuyet-tat/attachments/20090623/15cde860/attachment.html 


Thông tin thêm về hộp thư chung khuyet-tat