khuyet-tat -- Diễn Đàn Người Khuyết tật Việt Nam

 

Giới thiệu về khuyet-tat

Đây là danh sách email của Người khuyết tật Việt Nam do Diễn đàn Người Khuyết tật Việt Nam lập ra. Danh sách này được lập ra nhằm phục vụ cho việc xóa bỏ rào cản và vì quyền của NKT Việt Nam. Danh sách chỉ sử dụng tiếng Việt để giao tiếp với nhau. Để biết thêm thông tin về Diễn đàn NKT Việt Nam xin lien he voi chung toi theo dia chi:lananh@acdc.org.vn hoac .vnhongoanh@idea.org.vn.

Để xem các bài thư được gởi cho hộp thư này trước này, hãy thăm Khokhuyet-tat.

Cách sử dụng khuyet-tat
Để gởi thư cho mọi thành viên hộp thư chung, hãy gởi thư cho địa chỉ thư khuyet-tat@anu.edu.au.

Bạn có thể đăng ký với hộp thư chung, hoặc thay đổi sự đăng ký đã có, trong các phần bên dưới.

Đăng ký với khuyet-tat

Hãy đăng ký với hộp thư chung khuyet-tat bằng cách điền vào đơn theo đây. Bạn sẽ nhận thư yêu cầu xác nhận, để ngăn cản người khác đăng ký bạn không có lý do. Một khi xác nhận, yêu cầu đăng ký của bạn sẽ được giữ lại, cho điều tiết viên hộp thư tán thành. Bạn sẽ nhận thư thông báo quyết định của điều tiết viên. Hộp thư này cũng là riêng, có nghĩa là danh sách các thành viên không sẵn sàng cho người không thành viên xem.

  Địa chỉ thư của bạn:  
  Họ tên bạn (tùy chọn):  
  Bạn có thể nhập một mật khẩu riêng bên dưới. Nó cung cấp chỉ ít bảo mật, nhưng mà nên ngăn cản người khác sửa đổi sự đăng ký của bạn. Đừng nhập mật khẩu quan trọng nào vì thỉng thoảng nó sẽ được gởi cho bạn trong thư không mật mã.

  Nếu bạn chọn không nhập mật khẩu, phần mềm này sẽ tạo ra tự động mật khẩu cho bạn, và nó sẽ được gởi cho bạn một khi bạn đã xác nhận đăng ký. Hơn nữa, bạn có thể yêu cầu nhận thư chứa mật khẩu mình, vào lúc nào bạn sửa đổi các tùy chọn cá nhân.
  Chọn mật khẩu :  
  Nhập lại mật khẩu để xác nhân:  
  Bạn có muốn hiển thị thư bằng ngôn ngữ nào?  
  Bạn có muốn nhận bó thư không? Không
khuyet-tat Thành viên
(Danh sách người đăng ký sẵn sàng chỉ cho các thành viên hộp thư thôi.)

Hãy nhập Địa chỉ và mật khẩu của bạn để xem danh sách các người đã đăng ký :

Địa chỉ : Mật khẩu :   

Để bỏ đăng ký ra hộp thư chung khuyet-tat, nhận lời nhắc nhở mật khẩu, hoặc thay đổi các tùy chọn đăng ký, nhập địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của bạn:

Nếu bạn bỏ trống trường này, bạn sẽ được nhắc với địa chỉ thư mình


Hộp thư chung khuyet-tat này được chạy bởi lananh at acdc.org.vn, vernweitzel at me.com, vern.weitzel at gmail.com, hongoanh at idea.org.vn, minhbinhvu at gmail.com
Giao diện quản trị của hộp thư chung khuyet-tat (cần thiết xác thực)
Toàn cảnh của mọi hộp thư chung trên anu.edu.au

Delivered by Mailman
version 2.1.15
Python Powered GNU's Not Unix